top of page

Het verbintenissenrecht is het recht dat geldt tussen natuurlijke personen of rechtspersonen die partij zijn bij een verbintenis. In het  dagelijks leven worden vele overeenkomsten gesloten. Sommige verbintenissen worden haast onbewust gesloten, bijvoorbeeld de aankoop van een brood. Andere verbintenissen krijgen meer aandacht, bijvoorbeeld een huurovereenkomst of een lease-overeenkomst. Op al deze overeenkomsten is het verbintenissenrecht van toepassing.

Denk bij verbintenissenrecht onder andere aan:​

 • Aansprakelijkheidsrecht

 • Algemene voorwaarden

 • Contracten

 • Dwaling

 • Koopovereenkomst

 • Ongerechtvaardigde verrijking

 • Onrechtmatige daad

 • Ontbinding

 • Onverschuldigde betaling

 • Schadevergoeding

 • Schenkingen

 • Vernietiging

 • Wanprestatie

 • Zaakwaarneming

Verbintenissenrecht

bottom of page